Občianske združenie eTeacher, o.z. vyhlasuje výzvu na predkladanie žiadostí o grant v rámci výzvy Nové IT zručnosti pre potreby regiónu.

Cieľ výzvy a oblasť podpory:

Cieľom výzvy je podporiť nové vzdelávacie odbory alebo ich časti v rámci vysokoškolského vzdelávania v súlade s požiadavkami Nitrianskeho regiónu primárne v oblasti moderných informačných technológií.

Oprávnený žiadateľ

 1. Oprávneným žiadateľom o získanie podpory môžu byť nasledovné subjekty
  1. fyzické osoby spôsobilé na právne úkony v plnom rozsahu;
  2. podnikatelia–fyzické osoby a právnické osoby, pri ktorých:
   • celková suma ich majetku nepresahuje 100 000,-EUR a súčasne ich čistý obrat nepresahuje 200 000,-EUR ročne
   • a súčasne priemerný počet ich zamestnancov v roku, v ktorom žiadateľ podáva žiadosť resp. v predchádzajúcom roku nepresiahne 10, pričom za zamestnanca sa na tieto účely považuje osoba uvedená v § 11 ods. 1 zákona č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov;
  3. ostatné právnické osoby, ktoré neboli založené alebo zriadené za účelom dosahovania zisku, t.j. najmä:
   • nadácie zaregistrované podľa zákona č. 34/2002 Z.z.,
   • neinvestičné fondy, zaregistrované podľa zákona č. 147/1997 Z.z.,
   • občianske združenia, zaregistrované podľa zákona č. 83/1990 Z.z.,
   • neziskové združenia zriadené za účelom poskytovania verejnoprospešných služieb zaregistrované podľa zákona č. 213/1997 Z.z.,
   • organizácie s medzinárodným prvkom, zaregistrované podľa zákona č. 116/1985 Z.z.,
   • štátne orgány (ministerstvá, úrady a podobne),
   • územná samospráva (vyššie územné celky, mestá, obce a podobne),
   • rozpočtové a príspevkové organizácie verejnej správy,
   • školy,
   • záujmové združenia právnických osôb.
 2. Žiadateľom nemôže byť osoba, ktorá:
  1. má nedoplatky na daniach, zdravotných a/alebo sociálnych odvodoch a/alebo neplní tieto povinnosti vo vzťahu k svojim zamestnancom,
  2. nie je bezúhonná, pričom za bezúhonnú osobu sa považuje osoba, ktorá nemá žiadny záznam v registri trestov vedený Generálnou prokuratúrou Slovenskej republiky podľa zákona č. 330/2007 Z. z. o registri trestov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, v prípade právnických osôb, bezúhonnou osobou musia byť aj všetci členovia štatutárneho orgánu tejto právnickej osoby ako aj všetci členovia dozorného orgánu, ak existuje,
  3. počas predchádzajúcich 3 rokov porušila zákaz nelegálnej práce alebo nelegálneho zamestnávania podľa zákona č. 82/2005 Z. z. o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
  4. je politickou stranou alebo politickým hnutím podľa zákona č. 85/2005 Z. z. o politických stranách apolitických hnutiach v znení neskorších predpisov alebo je členom politickej strany alebo politického hnutia,
  5. je v konkurznom konaní alebo v likvidácii, bol voči tejto osobe podaný návrh na začatie konkurzného konania alebo vyhlásený konkurz alebo osoba vo vzťahu ku ktorej bol návrh na vyhlásenie konkurzu zamietnutý alebo konkurz zrušený pre nedostatok majetku alebo osoba, ktorá sa nachádza v akejkoľvek analogickej situácii k týmto situáciám, napríklad je v dobrovoľnej dražbe na základe návrhu tretej osoby alebo v exekučnom konaní alebo je voči tejto osobe začaté reštrukturalizačné konanie alebo povolená reštrukturalizácia,
  6. má pozastavenú svoju činnosť v zmysle právnych predpisov, je alebo niektorá z osôb, ktoré sú oprávnené Žiadateľa zastupovať, prijímať v jeho mene rozhodnutia alebo ho kontrolovať, je odsúdená právoplatným rozsudkom za podvod, korupciu, účasť v zločineckej organizácii, legalizáciu príjmov z trestnej činnosti alebo akékoľvek iné protiprávne konanie, ktoré poškodzuje finančné záujmy Slovenskej republiky, Európskej únie, Európskeho hospodárskeho priestoru alebo Európskeho združenia voľného obchodu, vrátane toho, ak sa táto osoba Žiadateľa alebo niektorá z ďalších osôb uvedených v tomto odseku nachádza na akomkoľvek zozname sankcionovaných osôb zverejnenom vládou USA, vrátane zoznamu osobitne určených osôb (SDNs), ktorý je zverejňovaný americkým Úradom kontroly zahraničných aktív (OFAC), alebo je osoba Žiadateľa alebo niektorá z osôb tu uvedených vlastnená alebo riadená sankcionovanou osobou alebo subjektom uvedenom na takomto zozname alebo ak je osobou alebo subjektom na zozname sankcionovaných alebo obmedzených osôb alebo strán zverejňovanom aplikovateľnou jurisdikciou zahŕňajúcou Slovensko a Spojené kráľovstvo Veľkej Británie a Severného Írska.

Finančná alokácia

 1. Objem finančných prostriedkov pre túto výzvu: 7 500,- EUR
 2. Výška podpory:
  1. minimálna výška podpory na jednu žiadosť: 2 500,-EUR
  2. maximálna výška podpory na jednu žiadosť: 7 500,-EUR
 3. Vyžaduje sa spolufinancovanie žiadateľom min. 50%, pričom za spolufinancovanie sa v rámci výzvy nepovažujú mzdové náklady.
 4. OZ eTeacher si vyhradzuje možnosť podporiť iba jeden alebo žiadny projekt

Časový harmonogram výzvy

 • 27.7.2020 – vyhlásenie výzvy
 • 28.8.2020 – uzávierka prijímania žiadostí
 • 10.9.2020 – kontrola žiadostí a vyhodnotenie projektov
 • 20.9.2020 – 31.12.2020 – realizácia projektov a čerpanie finančných prostriedkov
 • 31.1.2021 – vyúčtovanie projektu a zaslanie záverečnej správy

Podmienky poskytnutia finančnej podpory

 1. Podmienky použitia podpory:
  1. podpora poskytnutá na základe tejto výzvy je určená výhradne na úhradu oprávnených výdavkov podporovanej činnosti na účely dosiahnutia cieľov projektu, ktoré budú uvedené aj v zmluve o poskytnutí podpory,
  2. žiadatelia nemajú v prípade podania žiadosti právny nárok na poskytnutie podpory,
  3. právny nárok na poskytnutie podpory vzniká až uzatvorením zmluvy s eTeacher, o.z., a po splnení všetkých požadovaných podmienok.
 2. Oprávnené výdavky:
  1. musia byť vzhľadom na všetky okolnosti správne, aktuálne a nesmú sa navzájom prekrývať s výdavkami, ktoré sa refundujú z iných zdrojov
  2. musia byť vynaložené hospodárne (t. j. minimalizácia výdavkov pri rešpektovaní cieľov projektu, v prípade ceny práce musí byť táto preukázateľne obvyklá na slovenskom trhu v danom mieste a čase) a efektívne (t. j. maximalizácia pomeru medzi vstupom a výstupom projektu)
 3. Neoprávnené výdavky:
  1. náklady, ktoré vznikli pred podpisom zmluvy o projekte,
  2. mzdové náklady, úhrady odmien alebo iných plnení poskytnutých zamestnancom pracujúcim, resp. podieľajúcim sa na projekte,
  3. odmeny a honoráre za vykonanie práce, ktorá je predmetom ochrany autorského práva,
  4. náklady na koordinátora projektu,
  5. splácanie úverov, pôžičiek, ako aj úrokov z prijatých úverov a pôžičiek vrátane ostatného príslušenstva pohľadávky,
  6. splácanie leasing-u, súvisiacich pokút a penále, ako aj ostatného príslušenstva pohľadávky,
  7. splácanie poistného uhrádzaného na Slovensku, ako aj v zahraničí, súvisiacich pokút a penále, ako aj ostatného príslušenstva pohľadávky,
  8. úhrady poplatkov za bankové služby, colných poplatkov, iných poplatkov uhrádzaných štátu alebo obci,
  9. úhrady akýchkoľvek daní s výnimkou DPH pri nákupe tovaru alebo služieb pre účely projektu,
  10. úhrady výdavkov na kúpu pozemkov, iných nehnuteľností vrátane výdavkov na ich rekonštrukciu,
  11. úhrady výdavkov na obstaranie, opravu a údržbu dopravných prostriedkov a dopravných zariadení,
  12. úhrady výdavkov vynaložených na obstaranie použitého hmotného majetku netýkajúcich sa výlučne projektu,
  13. úhrady prevádzkových výdavkov a nákladov netýkajúcich sa výlučne projektu,
  14. úhrady kapitálových výdavkov netýkajúcich sa výlučne projektu,
  15. úhrady iných výdavkov netýkajúcich sa výlučne projektu.
 4. Termín realizácie podporovanej činnosti a použitia finančnej podpory:
  1. začiatok realizácie: od podpisu zmluvy
  2. ukončenie realizácie: 31.12.2020
 5. Publicita projektu: je nevyhnutné, aby príjemca finančnej podpory zabezpečil publicitu projektu tak, že na všetky materiály viažuce sa k projektu a zariadenia získané z projektu uvedie text "Projekt realizovaný s finančnou podporou eTeacher, o.z. v rámci výzvy Nové IT zručnosti pre potreby regiónu".

Príprava grantovej žiadosti

 1. Termín na podanie úplnej žiadosti o poskytnutie finančnej podpory:
  1. 28.08.2020, do 23:59 hod e-mailom
  2. súčasne poštou s najneskorším dátumom pečiatky 28.8.2020 na adresu eTeacher, o.z., Štefánikova 57, 949 01 Nitra
 2. Žiadosť o poskytnutie finančnej podpory je nutné vyplniť prostredníctvom formulára umiestnenom na webovom sídle eteacher.sk v podobe dokumentu docx.
 3. Žiadosť o poskytnutie finančnej podpory musí obsahovať:
  1. vypísané všetky polia elektronického formulára,
  2. ak je žiadateľom fyzická osoba alebo fyzická osoba – podnikateľ predloží úradne overené čestné vyhlásenie (Príloha 1. žiadosti) o tom, že nemá nedoplatky na daniach, zdravotných a/alebo sociálnych odvodoch a/alebo neplní tieto povinnosti vo vzťahu k svojim zamestnancom, o tom, že je bezúhonná, pričom za bezúhonnú osobu sa považuje osoba, ktorá nemá žiadny záznam v registri trestov vedený Generálnou prokuratúrou Slovenskej republiky podľa zákona č. 330/2007 Z. z. o registri trestov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, že neporušila zákaz nelegálnej práce alebo nelegálneho zamestnávania podľa zákona č. 82/2005 Z. z. o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, že nie je v konkurznom konaní alebo v likvidácii, nebol voči tejto osobe podaný návrh na začatie konkurzného konania alebo vyhlásený konkurz alebo osoba vo vzťahu ku ktorej bol návrh na vyhlásenie konkurzu zamietnutý alebo konkurz zrušený pre nedostatok majetku alebo osoba, ktorá sa nachádza v akejkoľvek analogickej situácii k týmto situáciám, napríklad je v dobrovoľnej dražbe na základe návrhu tretej osoby alebo v exekučnom konaní alebo je voči tejto osobe začaté reštrukturalizačné konanie alebo povolená reštrukturalizácia, že nie je odsúdená právoplatným rozsudkom za podvod, korupciu, účasť v zločineckej organizácii, legalizáciu príjmov z trestnej činnosti alebo akéhokoľvek iného protiprávneho konania, ktoré poškodzuje finančné záujmy Slovenskej republiky, Európskej únie, Európskeho hospodárskeho priestoru alebo Európskeho združenia voľného obchodu; sa nenachádza na akomkoľvek zozname sankcionovaných osôb zverejnenom vládou USA, vrátane zoznamu osobitne určených osôb (SDNs), ktorý je zverejňovaný americkým Úradom kontroly zahraničných aktív (OFAC) a nie je vlastnená alebo riadená sankcionovanou osobou alebo subjektom uvedenom na takomto zozname; nie je osobou alebo subjektom na zozname sankcionovaných alebo obmedzených osôb alebo strán zverejňovanom aplikovateľnou jurisdikciou zahŕňajúcou Slovensko a Spojené kráľovstvo Veľkej Británie a Severného Írska, že nie je členom politickej strany alebo politického hnutia podľa zákona č. 85/2005 Z. z. o politických stranách a politických hnutiach v znení neskorších predpisov, fyzická osoba – podnikateľ prehlasuje naviac, že nemá pozastavenú činnosť v zmysle právnych predpisov,
  3. ak je žiadateľom právnická osoba, predloží úradne overené čestné vyhlásenie (Príloha 2 žiadosti): o tom, že nemá nedoplatky na daniach, zdravotných a/alebo sociálnych odvodoch a/alebo plní tieto povinnosti vo vzťahu k svojim zamestnancom, o tom, že je bezúhonná, pričom za bezúhonnú osobu sa považuje osoba, ktorá nemá žiadny záznam v registri trestov vedený Generálnou prokuratúrou Slovenskej republiky podľa zákona č. 330/2007 Z. z. o registri trestov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, o tom, že členovia štatutárneho orgánu tejto právnickej osoby, ako aj všetci členovia dozorného orgánu, ak existuje, sú bezúhonné, pričom za bezúhonnú osobu sa považuje osoba, ktorá nemá žiadny záznam v registri trestov vedený Generálnou prokuratúrou Slovenskej republiky podľa zákona č. 330/2007 Z. z. o registri trestov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, že neporušila zákaz nelegálnej práce alebo nelegálneho zamestnávania podľa zákona č. 82/2005 Z. z. o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, že nie je v konkurznom konaní alebo v likvidácii, nebol voči tejto osobe podaný návrh na začatie konkurzného konania alebo vyhlásený konkurz alebo osoba vo vzťahu ku ktorej bol návrh na vyhlásenie konkurzu zamietnutý alebo konkurz zrušený pre nedostatok majetku alebo osoba, ktorá sa nachádza v akejkoľvek analogickej situácii k týmto situáciám, napríklad je v dobrovoľnej dražbe na základe návrhu tretej osoby alebo v exekučnom konaní alebo je voči tejto osobe začaté reštrukturalizačné konanie alebo povolená reštrukturalizácia, že nemá pozastavenú svoju činnosť v zmysle právnych predpisov, že právnická osoba alebo osoby, ktoré sú oprávnené Žiadateľa zastupovať, prijímať v jeho mene rozhodnutia alebo ho kontrolovať, nie sú odsúdené právoplatným rozsudkom za podvod, korupciu, účasť v zločineckej organizácii, legalizáciu príjmov z trestnej činnosti alebo akékoľvek iné protiprávne konanie, ktoré poškodzuje finančné záujmy Slovenskej republiky, Európskej únie, Európskeho hospodárskeho priestoru alebo Európskeho združenia voľného obchodu, vrátane toho, ak sa táto osoba Žiadateľa alebo ďalšie osoby uvedené v tomto odseku nachádzajú na akomkoľvek zozname sankcionovaných osôb zverejnenom vládou USA, vrátane zoznamu osobitne určených osôb (SDNs), ktorý je zverejňovaný americkým Úradom kontroly zahraničných aktív (OFAC), alebo je osoba Žiadateľa alebo sú osoby tu uvedené vlastnené alebo riadené sankcionovanou osobou alebo subjektom uvedenom na takomto zozname alebo ak sú osobou alebo subjektom na zozname sankcionovaných alebo obmedzených osôb alebo strán zverejňovanom aplikovateľnou jurisdikciou zahŕňajúcou Slovensko a Spojené kráľovstvo Veľkej Británie a Severného Írska, že nie je politickou stranou alebo politickým hnutím podľa zákona č. 85/2005 Z. z. o politických stranách apolitických hnutiach v znení neskorších predpisov alebo je členom politickej strany alebo politického hnutia.
  4. Za úplnú žiadosť o poskytnutie finančnej podpory sa považuje úplne a riadne vypísaný elektronický formulár žiadosti spolu so všetkými prílohami uvedenými v tejto výzve. Neúplné žiadosti budú z ďalšieho posudzovania vylúčené.

Podmienky výberu grantových žiadostí a pridelenie grantu

 1. Projekty musia spĺňať formálne kritériá predloženia:
  1. správne vyplnená žiadosť vrátane dodania všetkých príloh,
  2. obsahová zhoda s grantovou výzvou.
 2. Projekty budú v prvom kole posúdené odborníkmi v oblasti IT, pričom sa posudzujú primárne:
  1. merateľné ukazovatele vyjadrené absolútnymi hodnotami, ktoré si určuje autor projektu spolu s cieľmi,
  2. integrácia do aktivít žiadateľa (projekt nie je izolovaný od ostatných aktivít žiadateľa, ale predstavuje len časť väčšieho celku, u ktorého je preukázateľný predpoklad ďalšieho rozvoja),
  3. veľkosť viditeľnej a významnej inovácie vo vzdelávaní vysokoškolských študentov,
  4. súlad s požiadavkami zamestnávateľov v regióne Nitra,
  5. z projektu má priamy osoh čo najširšia cieľová skupina,
  6. efektívnosť nakladania s finančnými prostriedkami,
  7. projekt prináša vedecké výsledky/výstupy v súlade s aktuálnymi trendami v danej oblasti,
  8. ostatné položky uvedené vo formulári projektu.
 3. V druhom kole budú projekty posúdené členmi eTeacher, o.z. a víťazné projekty budú vybrané na základe hlasovania.

Poskytovanie informácií

 1. PaedDr. Peter Švec, Ph.D., e-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

Prílohy

 1. Grantová výzva (pdf, 169 kB)
 2. Formulár žiadosti (docx, 22 kB)
 3. Čestné vyhlásenie FO (docx, 22 kB)
 4. Čestné vyhlásenie PO (docx, 23 kB)

Napísali o nás

 • Blokové vyučovanie informatiky

  15. január 2020, stránka ZŠ Veľké zálužie 

   

  Animovali sme obrázky, hrali človeče s micro:bitími kockami, hrali sme sa s matematikou a viedli triedny súboj v hre kameň, papier, nožnice. Nakoniec sme si navzájom vysielali správy a hľadali kód k trezoru.

   

  Celý článok

 • UKF rozvíja kritické myslenie študentov

  8. marca 2019 portál UKF.sk

   

  Kritické myslenie a argumentačné zručnosti pre pedagógov – to bol názov workshopu, ktorého sa mohli vo štvrtok 7. marca 2019 v priestoroch Pedagogickej fakulty zúčastniť nielen študenti a pedagógovia Univerzity Konštantína Filozofa, ale aj učitelia z praxe mimo akademickej pôdy.

   

  Celý článok

 • Inšpirovali, ako učiť informatiku pútavo

  15. február 2019 na portáli UKF.sk

   

  Programovať môže každý. Fakt alebo mýtus? – nielen túto otázku sa snažili na ďalšom workshope Klubu informatikov zodpovedať gymnazistky Magdaléna Bellayová a Eva Kupčová pod pedagogickým vedením Martina Cápaya z Katedry informatiky Fakulty prírodných vied UKF.

   

  Celý článok

 • Workshopu Klubu informatikov UKF sa zúčastnili učitelia aj študenti a vyskúšali si rozdielne programovanie

  22. februára 2019 na portáli NitraDeň.sk

   

  Jedna z nitrianskych univerzít organizovala workshop Klubu informatikov. Cieľom stretnutia bolo ponúknuť rôzne nápady na oživenie vyučovania informatiky.

   

  Celý článok

 • Informatika v primárnom vzdelávaní

  18. január 2019 Televízia Central

   

  Reportáž z Klubu informatikov začína od času 1:23.

   

  Celý článok

 • Na UKF v Nitre diskutovali o tom, ako učiť moderne

  27. októbra 2018 na portáli NitraDeň.sk

   

  Pohľad na zaplnenú prednáškovú sálu v priestoroch Pedagogickej fakulty Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre vo štvrtok 25. októbra potešil všetkých, ktorí chcú lepšie, modernejšie slovenské školstvo.

   

  Celý článok

 • Konferencia BUM! - odborníci z praxe predstavia moderné spôsoby výučby

  14. októbra 2019 - Školský servis TASR

   

  Matematika bez čísel, Škola inkluzionistov, Ako môžu mravce zachrániť školstvo či Fínsky vzdelávací systém – to boli len niektoré z tém konferencie s názvom BUM!2018 (Budem Učiť Moderne).

   

  Celý článok

 • Klub informatikov

  5. jún 2018, časopis Náš čas

  Na prvom stretnutí sa účastníci dozvedeli viac o nástrahách „neviditeľného“ internetu.

  Celý článok

Kontakt

eTeacher, o.z.
Štefánikova 57
949 01 Nitra
IČO: 50582437
DIČ: 2120700329
IBAN číslo účtu: SK70 7500 0000 0040 2438 0085