Stanovy občianskeho združenia eTeacher

Článok 1 - Základné ustanovenia

 1. Názov občianskeho združenia je: eTeacher, o.z.
 2. Sídlo združenia: Štefánikova 57, 949 01 Nitra

Článok 2  - Cieľ a činnosť združenia

 1. Cieľom združenia je podpora a rozvíjanie aktivít na miestnej i celoštátnej úrovni v oblasti vedy, výskumu a vzdelávania a kultúrno-spoločenskej činnosti, najmä
  1. organizovanie výchovných, vzdelávacích, odborných, vedeckých, kultúrnych, spoločenských, športových akcií pre členov, priaznivcov združenia, odbornú a širokú verejnosť,
  2. podporu a organizovanie aktivít pre školské a mimoškolské zariadenia a širokú verejnosť so zameraním na popularizáciu vedy a výskumu,
  3. príprava a organizácia odborných diskusií, workshopov, seminárov, konferencií a stretnutí s významnými osobnosťami vedeckého a verejného života k aktuálnym témam rozvoja vzdelávania, vedy, výskumu, umenia a kultúry,
  4. tvorba vedeckých, odborných výchovných a vzdelávacích výstupov (publikácií, softvérových nástrojov, učebných pomôcok a iných materiálov),
  5. vytváranie materiálnych podmienok pre skvalitňovanie výchovno-vzdelávacieho procesu vo vzdelávacích inštitúciách,
  6. návrhy výučbových programov pre žiakov predprimárneho, primárneho i sekundárneho vzdelávania,
  7. realizácia krátkodobých i dlhodobých, školských i mimoškolských foriem výchovy a vzdelávania (projektové vyučovanie, výlety, exkurzie, školy v prírode, tábory a pod.),
  8. príprava a realizácia odborných školení pre pedagogických pracovníkov a kurzov ďalšieho vzdelávania pedagógov,
  9. odborné poradenstvo a konzultačná činnosť v rámci pregraduálnej a postgraduálnej prípravy vedeckých a pedagogických pracovníkov,
  10. projektová činnosť v oblasti vedy, výskumu, výchovy a vzdelávania,
  11. odborné poradenstvo a konzultácie v oblasti prípravy projektov a grantov,
  12. prekladateľská činnosť v oblasti vedy, výskumu, výchovy a vzdelávania,
  13. propagácia regiónu,
  14. spolupráca s inými klubmi, združeniami alebo s inými právnickými a fyzickými osobami s podobným zameraním a spolupráca so štátnymi a neštátnymi inštitúciami v SR i v zahraničí, podporovanie a participácia na aktivitách občianskych združení, nadácií a ďalších komunít obdobného zamerania a spolupráca s chránenými dielňami na území SR.

Článok 3 - Členstvo

 1. Členstvo v združení je dobrovoľné.
 2. Členom môže byť každá fyzická a právnická osoba, ktorá súhlasí so Stanovami združenia, Organizačným poriadkom a Zásadami hospodárenia a ich dodržiava.
 3. Nový člen je prijatý na základe rozhodnutia Predsedníctva k písomnej žiadosti uchádzača o členstvo.
 4. Dokladom členstva je členský preukaz, ktorý je v evidencii združenia.

Článok 4 – Zánik členstva

 1. Členstvo zaniká vystúpením zo združenia dňom písomného oznámenia člena o vystúpení zo združenia predsedníctvu.
 2. Členstvo zaniká vylúčením pri úmyselnom porušení občianskej morálky, pri preukázaní spáchania protiprávneho činu alebo pri činnosti poškodzujúcej združenie. Členstvo zaniká dňom rozhodnutia predsedníctva o vylúčení.
 3. Úmrtím fyzickej osoby, resp. zánikom právnickej osoby.
 4. Zánikom združenia.
 5. Neuhradením členského príspevku na ďalšie obdobie.
 6. Pri zániku členstva je člen povinný odovzdať členský preukaz a vyrovnať všetky záväzky voči združeniu, pričom o navrátení jeho členských príspevkov uhradených na nasledujúce obdobie rozhoduje predsedníctvo.

Článok 5 - Práva a povinnosti členov

 1. Každý člen združenia má právo:
  1. podieľať sa na činnosti združenia,
  2. voliť a byť volený do orgánov združenia,
  3. obracať sa na orgány združenia s námetmi a sťažnosťami a žiadať o stanovisko,
  4. byť informovaný o činnosti a o rozhodnutiach orgánov združenia.
 2. Každý člen združenia má povinnosť:
  1. dodržiavať Stanovy združenia, Organizačný poriadok a Zásady hospodárenia,
  2. zúčastňovať sa na zasadnutiach Valného zhromaždenia,
  3. pomáhať pri plnení cieľov združenia a aktívne sa podieľať na jeho práci,
  4. v rozsahu svojich možností a schopností pomáhať orgánom združenia,
  5. platiť členské príspevky.

Článok 6 - Orgány združenia

 1. Orgánmi združenia sú:
  1. Valné zhromaždenie, ktoré je najvyšším orgánom
  2. Predsedníctvo, ktoré je výkonným orgánom
  3. Štatutárny orgán

Článok 6.1 - Valné zhromaždenie

 1. Valné zhromaždenie je najvyšším orgánom združenia tvorené všetkými členmi združenia. Členovia Valného zhromaždenia rokujú a hlasujú o prijatí návrhov a rozhodnutí.
 2. Valné zhromaždenie je uznášaniaschopné, ak je na jeho zasadnutí prítomná minimálne polovica jeho členov. Rozhodnutia Valného zhromaždenia sú prijímané nadpolovičnou väčšinou prítomných členov. Zasadnutie Valného zhromaždenia zvoláva Predsedníctvo minimálne raz za rok, pričom to oznámi členom aspoň sedem (7) kalendárnych dní vopred.
 3. Do pôsobnosti Valného zhromaždenia patrí:
  1. schvaľovať a meniť Stanovy združenia,
  2. schvaľovať a meniť Organizačný poriadok a Zásady hospodárenia združenia,
  3. voliť a odvolávať členov Predsedníctva,
  4. schvaľovať plán činnosti a výročnú ročnú správu združenia,
  5. schvaľovať správu o hospodárení združenia,
  6. rozhodovať o zániku združenia zlúčením s iným občianskym združením alebo dobrovoľným rozpustením,
  7. rozhodovať o iných záležitostiach, ktoré si Valné zhromaždenie vyhradilo.

Článok 6.2 - Predsedníctvo

 1. Predsedníctvo je riadiacim orgánom združenia, tvoria ho minimálne traja (3) členovia volení Valným zhromaždením na obdobie 3 rokov. Predsedníctvo za svoju činnosť zodpovedá Valnému zhromaždeniu. Predsedníctvo si spomedzi seba volí predsedu, podpredsedu a tajomníka združenia. Predsedníctvo je uznášaniaschopné za prítomnosti nadpolovičnej väčšiny jeho členov. Rozhodnutia Predsedníctva sa prijímajú konsenzom alebo hlasovaním. Rozhodnutie je prijaté, ak zaň hlasuje nadpolovičná väčšina prítomných členov Predsedníctva. V prípade rovnosti hlasov rozhoduje hlas predsedu.
 2. Do pôsobnosti Predsedníctva patrí:
  1. riadiť činnosť združenia v období medzi zasadnutiami Valného zhromaždenia,
  2. voliť spomedzi svojich členov predsedu, podpredsedu a tajomníka združenia,
  3. zvolávať a obsahovo pripravovať zasadnutie Valného zhromaždenia,
  4. pripravovať výročnú správu a správu o hospodárení združenia, ktorú predkladá na schválenie Valnému zhromaždeniu,
  5. rozhodovať o prijatí nových členov,
  6. rozhodovať o vylúčení členov,
  7. ustanovovať likvidátora pri zániku združenia,
  8. rozhodovať o bežných veciach súvisiacich s prevádzkou združenia,
  9. rozhodovať o všetkých záležitostiach združenia, ktoré podľa stanov nespadajú do právomoci Valného zhromaždenia alebo ktoré si Valné zhromaždenie vyhradilo.

Článok 6.3 - Štatutárny orgán

 1. Štatutárnym orgánom je predseda združenia, ktorý podpisuje,  jedná a rokuje v mene združenia samostatne.
 2. Ďalšie úlohy a povinnosti Štatutárneho orgánu združenia bližšie určuje Organizačný poriadok združenia.

Článok 7 - Hospodárenie

 1. Majetok združenia tvoria:
  1. členské príspevky,
  2. poplatky za účasť na podujatiach organizovaných združením,
  3. dotácie, granty, dary,
  4. iné príjmy dosiahnuté v súlade so stanovami a všeobecne záväznými predpismi.
 2. Majetok môže byť použitý len na dosiahnutie cieľov združenia, prípadne na iné aktivity v súlade so stanovami.

 

Článok 8 - Zánik združenia

 1. Združenie zaniká:
  1. zlúčením s iným občianskym združením,
  2. dobrovoľným rozpustením.
 2. O zániku združenia rozhoduje Valné zhromaždenie. V prípade dobrovoľného rozpustenia vymenuje Predsedníctvo likvidátora, ktorý vyrovná záväzky združenia a so zvyšným majetkom naloží podľa rozhodnutia Valného zhromaždenia. Likvidátor oznámi zánik a likvidáciu združenia do 15 dní Ministerstvu vnútra SR. Pri likvidácii združenia sa postupuje v súlade s §12 Zákona o združovaní občanov.

Článok 9 - Záverečné ustanovenia

 1. Ďalšie ustanovenia sú dané v Organizačnom poriadku a Zásadách hospodárenia združenia, ktoré schvaľuje Valné zhromaždenie.
 2. Návrh stanov bol prerokovaný a schválený Valným zhromaždením, ktorého zloženie je zhodné so zložením prípravného výboru na jeho zasadnutí dňa 21. októbra 2016.
 3. Občianske združenie vzniká registráciou na Ministerstve vnútra Slovenskej republiky, stanovy nadobúdajú účinnosť dňom registrácie.

V Nitre dňa 21. októbra 2016

Napísali o nás

 • Blokové vyučovanie informatiky

  15. január 2020, stránka ZŠ Veľké zálužie 

   

  Animovali sme obrázky, hrali človeče s micro:bitími kockami, hrali sme sa s matematikou a viedli triedny súboj v hre kameň, papier, nožnice. Nakoniec sme si navzájom vysielali správy a hľadali kód k trezoru.

   

  Celý článok

 • UKF rozvíja kritické myslenie študentov

  8. marca 2019 portál UKF.sk

   

  Kritické myslenie a argumentačné zručnosti pre pedagógov – to bol názov workshopu, ktorého sa mohli vo štvrtok 7. marca 2019 v priestoroch Pedagogickej fakulty zúčastniť nielen študenti a pedagógovia Univerzity Konštantína Filozofa, ale aj učitelia z praxe mimo akademickej pôdy.

   

  Celý článok

 • Inšpirovali, ako učiť informatiku pútavo

  15. február 2019 na portáli UKF.sk

   

  Programovať môže každý. Fakt alebo mýtus? – nielen túto otázku sa snažili na ďalšom workshope Klubu informatikov zodpovedať gymnazistky Magdaléna Bellayová a Eva Kupčová pod pedagogickým vedením Martina Cápaya z Katedry informatiky Fakulty prírodných vied UKF.

   

  Celý článok

 • Workshopu Klubu informatikov UKF sa zúčastnili učitelia aj študenti a vyskúšali si rozdielne programovanie

  22. februára 2019 na portáli NitraDeň.sk

   

  Jedna z nitrianskych univerzít organizovala workshop Klubu informatikov. Cieľom stretnutia bolo ponúknuť rôzne nápady na oživenie vyučovania informatiky.

   

  Celý článok

 • Informatika v primárnom vzdelávaní

  18. január 2019 Televízia Central

   

  Reportáž z Klubu informatikov začína od času 1:23.

   

  Celý článok

 • Na UKF v Nitre diskutovali o tom, ako učiť moderne

  27. októbra 2018 na portáli NitraDeň.sk

   

  Pohľad na zaplnenú prednáškovú sálu v priestoroch Pedagogickej fakulty Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre vo štvrtok 25. októbra potešil všetkých, ktorí chcú lepšie, modernejšie slovenské školstvo.

   

  Celý článok

 • Konferencia BUM! - odborníci z praxe predstavia moderné spôsoby výučby

  14. októbra 2019 - Školský servis TASR

   

  Matematika bez čísel, Škola inkluzionistov, Ako môžu mravce zachrániť školstvo či Fínsky vzdelávací systém – to boli len niektoré z tém konferencie s názvom BUM!2018 (Budem Učiť Moderne).

   

  Celý článok

 • Klub informatikov

  5. jún 2018, časopis Náš čas

  Na prvom stretnutí sa účastníci dozvedeli viac o nástrahách „neviditeľného“ internetu.

  Celý článok

Kontakt

eTeacher, o.z.
Štefánikova 57
949 01 Nitra
IČO: 50582437
IBAN číslo účtu: SK70 7500 0000 0040 2438 0085