Schopnosť zorientovať sa v krátkom čase v množstve údajov, vytriediť z nich tie podstatné a následne ich kriticky vyhodnotiť získava neustále na dôležitosti. Špeciálne mladšie generácie čerpajú poznanie o svete najmä v prostredí internetu/sociálnych sietí, ktoré kladú na prijímateľa v porovnaní s tradičnými médiami ešte vyššie nároky pri potrebe kriticky analyzovať dostupné dáta a odlíšiť propagandu, dezinformácie a konšpiračné teórie od relevantného obsahu. Informačne presýtená doba zároveň zvyšuje význam zručnosti precízne, stručne formulovať vlastné argumenty a presvedčivo ich doručiť druhým ľuďom v diskusii či v písanom texte.

Kľúčovou kompetenciou pedagógov sa tak stáva schopnosť rozvíjať u študentov kritické myslenie, argumentáciu a prezentačné zručnosti. Workshop sa zameriava na všetky tri uvedené aspekty a podporuje u pedagógov rozvoj nasledovných spôsobilostí: 1) kritické myslenie pri prijímaní informácií; 2) formulovanie vlastných argumentov; 3) prezentačné schopnosti. Jednotlivé zručnosti sú u účastníkov workshopu postupne teoreticky explikované a najmä prakticky rozvíjané prostredníctvom interaktívnych cvičení.

 

Mgr. Ondrej Gažovič, PhD. - lektor kritického myslenia

Vyštudoval medzinárodné vzťahy a právo na Masarykovej univerzite v Brne, PhD. získal na Univerzite Komenského v Bratislave. V rokoch 2012 – 2017 pôsobil ako diplomat na Ministerstve zahraničných vecí a európskych záležitostí SR v Bratislave a na veľvyslanectve SR v Berlíne. Venuje sa výučbe kritického myslenia, prednášal na viacerých univerzitách na Slovensku a v Česku, Slovenskej akadémii vied, Sokratovom inštitúte, Komenského inštitúte a Diplomatickej akadémii.

Napísali o nás

Kontakt

eTeacher, o.z.
Štefánikova 57
949 01 Nitra
IČO: 50582437
IBAN číslo účtu: SK70 7500 0000 0040 2438 0085