Januárové stretnutie sa uskutoční 15. januára 2019 o 15:00 v priestoroch Katedry informatiky. Prednášať bude Ivan Kalaš. Prihlásiť sa môžete na https://bit.ly/2SS7ViC

V ostatných rokoch vidíme mimoriadny nárast záujmu o informatické vzdelávanie – s dôrazom na programovanie – prakticky vo všetkých vyspelých krajinách sveta. Zvyčajne tu už zaviedli alebo práve zavádzajú nový povinný predmet informatika od začiatku primárneho vzdelávania. Nové kurikulárne dokumenty definujú pre takúto informatiku ambiciózne vzdelávacie ciele. Napr. v Anglicku sa nám v projekte ScratchMaths podarilo naplniť takéto náročné ciele pre ročníky 5 a 6, čo sú však vývinovo primerané vzdelávacie ciele a primeraná gradácia v tejto oblasti pre žiakov nižších ročníkov, zostáva naďalej pomerne nejasné.

Na mojom seminári pre učiteľov a priaznivcov školskej informatiky a programovania sa pokúsim vysvetliť, ako chápem pojem a význam programovania vo vzdelávaní, a tiež charakterizovať, čo sú v súčasnosti najväčšie problémy v prospešnej a dlhodobo udržateľnej implementácii informatiky a ako sa v našom tíme pokúšame na ne reagovať. Predstavím náš prebiehajúci projekt Informatika s Emilom a vysvetlím, prečo považujem príležitosť podporovať programovanie ako systematický a dlhodobý proces od začiatku prvej triedy ZŠ, resp. už od materskej školy, za mimoriadne dôležitú. Ťažiskom seminára bude naša snaha identifikovať sekvencie malých gradovaných krokov v učení sa, ktoré dovoľujú žiakom budovať si a rozvíjať hlboké porozumenie základov programovania. Obávam sa totiž, že bežná prax (u nás i v zahraničí) robí urýchlené skoky cez dôležité etapy poznávania týchto tzv. základných informatických konštruktov.

Ivan Kalaš je profesorom v oblasti vyučovania informatiky na Univerzite Komenského v Bratislave a od roku 2013 aj hosťujúcim profesorom na Pedagogickom inštitúte UCL v Londýne. V súčasnosti pôsobí ako vedúci novo vytvorenej Katedry didaktiky matematiky, fyziky a informatiky na FMFI UK. Vo svojej vedeckej práci sa zameriava na výskum a vývoj konštruktivistických prostredí na učenie sa programovania a na výskum v oblasti využívania digitálnych technológií vo formálnom vzdelávaní.

Je spoluautorom učebníc a učebných materiálov zameraných na školské programovanie, a tiež spoluautorom viacerých programovacích prostredí pre žiakov materskej, základnej a strednej školy, ako Imagine Logo, Cirkus šaša Tomáša či RNA, ktoré si našli uplatnenie nielen na Slovensku, ale aj na školách vo viacerých krajinách Európy a Ameriky. Má početné medzinárodné spolupráce, zapája sa do rôznych nadnárodných iniciatív na tvorbu osnov modernej informatiky, reprezentuje Slovensko v Technickom výbore IFIP pre vzdelávanie. V rokoch 2008 až 2013 bol členom medzinárodného zboru poradcov spoločnosti Microsoft pre program Partners in Learning, v tomto období bol aj členom zboru riaditeľov ústavu UNESCO pre výskum digitálnych technológií vo vzdelávaní. Pre UNESCO tiež viedol dva globálne výskumné projekty, ktorých výsledky sa stali východiskom pre e-learningový MOOC kurz, ktorý prezident Obama zaradil medzi 50 odporúčaných kurzov pre amerických pedagógov. Od roku 2014 sa na UCL podieľal na tvorbe vzdelávacieho obsahu ScratchMaths pre programovanie na anglických základných školách pre žiakov 5. a 6. tried. Po návrate na Slovensko sa so svojimi kolegami zameral na vývoj a výskum nových programovacích prostredí pre materskú a základnú školu na systematické informatické vzdelávanie, s dôrazom na moderné programovanie pre každého žiaka, a to pod názvom Informatika s Emilom.

Napísali o nás

Kontakt

eTeacher, o.z.
Štefánikova 57
949 01 Nitra
IČO: 50582437
IBAN číslo účtu: SK70 7500 0000 0040 2438 0085